Σχετικά με το έργο - eduteach

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Σχετικά με το έργο

ABOUT EDU TEACH
Λίγα λόγια για το EduTeach:

Τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση της ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα αποτελεί τον κεντρικό στόχο στην ευρωπαϊκή πολιτική και στρατηγική για την εκπαίδευση. Η τάση αυτή αντανακλάται σε πληθώρα προγραμμάτων, ενώ στο θεσμικό επίπεδο έχει αναγνωρισθεί πλέον ο σημαντικός ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης στην προσωπική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των Ευρωπαίων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2011). Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η προσφορά ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες σε όλους, αναδεικνύεται σε κεντρικό μέλημα για όλα τα Κράτη-μέλη της ΕΕ. Σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Pisa 2012 (OECD) and Pirls/Iglu 2011 (IEA)), έχει αποδειχθεί ότι η σχολική επίδοση, ως βασικός πυλώνας της ατομικής ανάπτυξης στο μέλλον, συνδέεται άμεσα με την προσχολική εκπαίδευση. Η πρόσβαση σε ποιοτικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και ως εκ τούτου η βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του χώρου μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.

O σκοπός του Eduteach είναι να αναπτύξει και να δοκιμάσει εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των επαγγελματιών στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα για τις ηλικίες 0-6 ετών. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ευέλικτο και θα συνδυάζει την αυτοδιδασκαλία με διαδραστικές μεθόδους, αξιοποιώντας την τεχνολογία της online εκπαίδευσης. Επιπλέον, το EduTeach θα προάγει την έρευνα και την ανάπτυξη διδακτικών μοντέλων και μεθόδων για περισσότερο αποτελεσματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και των διαχειριστών των αντίστοιχων μονάδων στο πεδίο της διοίκησης και του συντονισμού.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του EduTeach είναι οι εξής:
  • Ανάπτυξη διαδραστικών διδακτικών πολυμεσικών ενοτήτων (modules)
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων και πληροφορίας σε 8 γλώσσες
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικής online πλατφόρμας όπου θα φιλοξενείται το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος

Στο πλαίσιο του έργου και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας που θα διενεργηθεί για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, θα πραγματοποιηθούν 9 διαδικτυακές συνεδρίες στη βάση εκπαιδευτικών ενοτήτων (modules) που εστιάζουν σε καλές πρακτικές, σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, καθώς και ανταλλαγή απόψεων και γνώσης ειδικών στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης.

Κάθε συνεδρία θα αποτελείται από τρία μέρη:
  1. Αυτοδιδασκαλία: Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό σε κείμενο και εικόνα σε online Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS, ILIAS 5.1).
  2. Αφήγηση (Storytelling): Εκπαίδευση μέσα από την ενσωμάτωση μελετών περίπτωσης και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την αφήγηση ως εργαλείο και τεχνική μάθησης.
  3. Webinars: Κάθε webinar θα συντονίζεται από έναν εταίρο του EduTeach , ενώ θα φιλοξενεί παρουσιάσεις ειδικών στο χώρο. Οι εκάστοτε θεματικές θα αναλύονται και θα συζητούνται συνεργατικά online.

Σύνδεση με την εκπαιδευτική πλατφόρμα: www.eduteach-portal.odl.org
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü